| A WAGO | Felhasználási Feltételek | A WAGO | Felhasználási Feltételek

WAGO Hungária Kft.

A WAGO automatizálási alkalmazásokhoz kifejlesztett szoftvereinek általános átengedési feltételei (szoftverhasználati megállapodás) Kérjük, alaposan olvassa el a WAGO által szállított szoftver használatba vétele előtt .

Figyelem: Az Ön rendelkezésére bocsátott WAGO-szoftver szerzői jogi
védelem alatt áll. Az alábbi feltételek a WAGO által szállított szoftver első
alkalommal való használatba vételét követően az Ön mint a szoftver felhasználója
és a WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG vállalat (D-32423 Minden) között
létrejött, jogilag kötelező érvényű megállapodásnak minősülnek. Ha nem ért egyet
az alábbi feltételekkel, kérjük, ne használja és haladéktalanul juttassa vissza
hozzánk a WAGO által szállított szoftvert. A már kifizetett használati díjakat
visszatérítjük.

1.§ A szerződés tárgya

1.1 A felhasználó a megbízás
visszaigazolásában, ill. a fuvarlevélen szereplő WAGO-szoftvert az ott
megnevezett adathordozón kapja meg.

1.2 A felhasználó kifizeti az ezért
megállapított használati díjakat. A WAGO a szoftvert nem eladja, hanem csupán
átengedi (licenceli) az alábbi használati jogok terjedelmének megfelelő
használatra.

1.3 A szoftvert harmadik fél számára továbbadni tilos.


2. § A használati jogok terjedelme

2.1 A
felhasználó korlátlan időre szóló, egyszerű és nem átruházható használati
licencet kap a WAGO által szállított szoftverre, de az kizárólag a WAGO
hardveres termékeivel való rendeltetésszerű használatra szól.

2.2 A
felhasználó biztonsági másolatokat készíthet a WAGO szoftveréről. Ha a megbízás
visszaigazolása, ill. a fuvarlevél nem korlátozza egy munkaállomásra a
használati jogokat, akkor a felhasználó saját üzemi céljaira sokszorosíthatja a
WAGO szoftverét (vállalati licenc több munkaállomáson való használatra).


2.3 A WAGO által szállított szoftvert megváltoztatni, módosítani,
szétdarabolni, visszafejteni vagy azon más visszafejtő módszereket alkalmazni,
vagy ilyen feladatokkal harmadik félt megbízni tilos, kivéve, ha ezt a törvény
kifejezetten engedélyezi. .

3. § Garancia

3.1 A
felek megállapodnak abban és a felhasználó elismeri, hogy mai tudás és a
technika jelenlegi állása szerint nem lehetséges olyan szoftvert készíteni,
amely minden alkalmazási körülmény mellett hibátlanul működik. A WAGO ezért csak
olyan hibák esetére szavatolja a rendelkezésre bocsátott szoftver
hibamentességét, amelyek alapvetően megakadályozzák a szoftvernek a WAGO
hardveres termékeivel való rendeltetésszerű használatát. Ezen túlmenő garanciát
nem vállalunk.

3.2 A felhasználó átvétel után haladéktalanul köteles
ellenőrizni a WAGO által rendelkezésére bocsátott szoftvert, valamint
megállapítani annak rendeltetésszerű használatra való megfelelőségét, tovább
köteles minden kezdetben vagy később fellépő hibát részletesen kifogásolni,
mégpedig olyan módon, hogy a WAGO képes legyen a hiba reprodukálására.


3.3 A WAGO vállalja, hogy méltányos időn belül elhárítja azokat a
hiányosságokat, amelyeket a felhasználó a számára a WAGO által átengedett
szoftverrel (beleértve a mellékelt programleírást és egyéb dokumentációt)
kapcsolatban bejelent. Ez a WAGO választása szerint ingyenes javítás vagy
pótszállítás útján történhet. A javítás vagy a pótszállítás elégtelensége esetén
a felhasználó jogosult a használati megállapodás felmondására (lásd az 5.1
pontot).

3.4 A WAGO a szoftverére 1 (egy) éves garanciát vállal annak
átadásától számítva.

4. § Felelősség

4.1 A WAGO
korlátlanul felel az általa szállított szoftver jogi hiányosságai és a szavatolt
tulajdonságok hiánya miatt keletkezett károkért. A kezdeti nemteljesítési
felelősségvállalás mértéke az addig megfizetett használati díj ötszörösére,
valamint olyan károkra korlátozott, amelyek keletkezésére
egy szoftver
átengedésének keretében számítani kell.

4.2 A WAGO ezen túlmenően
korlátlan felelősséget kizárólag a vállalat, valamint törvényes képviselőinek és
vezető beosztású munkatársainak szándékossága vagy súlyos gondatlansága esetén
vállal. Más teljesítési segédek felróható helytelen magatartása esetén a WAGO
kizárólag az előző bekezdés szerinti kezdeti nemteljesítés esetére meghatározott
mértékben felel. Enyhe gondatlanságért a WAGO csak akkor felel, ha ez egy olyan
kötelezettség (lényeges kötelezettség) megsértésével jár, amelynek betartása a
szerződés céljának teljesítése szempontjából különös jelentőséggel bír. Egy
lényeges kötelezettség megszegésének esetén a felelősség a fenti 4.1 bekezdés
szerinti kezdeti nemteljesítés esetére meghatározott mértékre korlátozódik.A
WAGO kifejezetten kizárja az objektív felelősséget a szerződéskötésekor meglevő
hibákért (német PTK 538. § 1. bek.). Az adatveszteségért vállalt felelősség a
biztonsági másolatok rendszeres és a veszély mértékének megfelelő készítésekor
felmerülő jellemző visszaállítási költségekre korlátozódik.

4.3 A WAGO
felelősségvállalásának mértéke az (éves) licencdíj háromszorosára, de legalább
1000 EUR-ra korlátozódik.

4.4 A felhasználó ebben a megállapodásban
kifejezetten megnevezetteken túlmenő kártérítési igényei – függetlenül azok
jogalapjától –, különösen tanácsadásból, a szoftver bevezetéséhez nyújtott
támogatásból vagy szoftverhibából eredő bárminemű kárért ki vannak zárva,
kivéve, ha a német termékfelelősségi törvény kötelező felelősségvállalást ír
elő,
pl. személyi sérülésekért vagy magánhasználatban levő dolgokban
bekövetkezett károkért.

4.5 A WAGO tervező- és konstrukciós szoftverei
kizárólag a jobb megjelenítést szolgálják és nem mentik fel a felhasználót azon
kötelezettsége alól, hogy az előírt gondossággal ellenőrizze a mindenkori
tervezési eredmény törvényi megfelelőségét és működőképességét, valamint hogy
betartsa a technika elismert szabályait, a törvényi rendelkezéseket és a DIN
szabványokat. A WAGO nem felel az értékek hibás vagy hiányos megadásáért, a
helytelen anyag- vagy komponensválasztásért a WAGO-szoftver használata során. A
WAGO szoftvere csak a WAGO termékeivel végzett tervezésre használható, más
termékekkel nem. Az árhivatkozások nem jelölnek érvényes árakat, kizárólag
számítási segédletként szolgálnak. A mindenkor érvényes árakat a WAGO külön
kérésre közli.

5. § A megállapodás felmondása


5.1 Ezt a használati szerződést mindkét szerződő fél minden
naptári év végén hat hónapos határidővel mondhatja fel. A szerződő felek akkor
élhetnek az azonnali hatályú felmondás jogával, ha a másik szerződő fél megszegi
ennek a használati megállapodásnak az egyik lényeges rendelkezését.


6. §
Joghatóság

6.1 Erre a használati
megállapodásra a német jog az irányadó. A szerződő felek az e használati
megállapodás keretében teljes jogú kereskedők között felmerülő valamennyi vita
esetére a Düsseldorfi Tartományi Bíróság illetékességében állapodnak meg.

Adatvédelem

Az oldalainkon néhány link olyan tartalmakra utal, amelyeket a WAGO-cégcsoport
saját szerverein nincsen tárolva. A külső tartalmat a link megadásakor
ellenőriztük. Azonban nem zárható ki, hogy ezeket a tartalmakat az adott
szolgáltató utólag nem változtatja meg. Ha Ön úgy ítélné meg, hogy a linkkel
ellátott külső oldalak sértik a hatályos jogszabályokat vagy egyéb oda nem illő
tartalommal rendelkeznek, akkor kérjük, hogy erről tájékoztasson bennünket. Az
adatvédelemre vonatkozó nyilatkozat (Privacy Policy) is csak a WAGO-cégcsoport
szervereire vonatkozik. Azokra a szerverekre, amelyekre a külső linkek utalnak,
másfajta nyilatkozat (Privacy Policy) vonatkozhat. Ennek ellenőrzése érdekében
ajánljuk, hogy keresse fel az adott ajánlat kezdő oldalát és, ha szükséges
forduljon közvetlenül az adott szolgáltatóhoz. A WAGO-cégcsoport nem vállal
felelősséget a külső források tartalmáért vagy adatvédelmi nyilatkozatáért
(Privacy Policy).

ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek ("ÁSZF"), a WAGO Hungária Kft. -vel (2040 Budaörs, Ipari Park, Gyár u. 2.) (a továbbiakban "Eladó") kereskedelmi és szerződéses kapcsolatba kerülő üzleti partnerek (a továbbiakban "Vevő") esetében mindkét szerződő fél (Eladó és a Vevő) általános szerződéses kötelezettségeit, illetve jogait tartalmazza.

Az Eladóval tartós, szerződéses kapcsolatban (keretszerződés) lévő partnerek esetében az ÁSZF. 3.2. és 4.1 pontja helyébe az Eladóval kötött megállapodásban („Megállapodás”) rögzített feltételek lépnek.

1 Általános feltételek
1.1 Megrendelések, szállítások, amelyek magukban foglalják a műszaki tanácsadást is az Eladó részéről, kizárólag a jelen általános szállítási és fizetési feltételek alapján kerülnek elfogadásra, illetve teljesítésre. A megrendelést ezen feltételek elfogadásaként tekintjük.
1.2 A jelen ÁSZF-ben szabályozott szállítási- és eladási Feltételek tartalmát a Vevő külön feltételei nem módosítják. Az ÁSZF-től való eltérések csak az Eladó kifejezett írásbeli hozzájárulásával tekinthetők elfogadottnak.
1.3 Ajánlat, megrendelés,visszaigazolás.
1.3.1 Ajánlatkéréseket csak írásban, faxon (+36-23-502-166) vagy e-mail üzenetben (info.hu@wago.com) fogadunk el
1.3.2 Az Eladó ajánlatai kizárólag az éves keret megállapodás mellékleteként Vevő részére átadott és elfogadott ÁSZF alapján érvényesek. Kötelező érvényű ajánlat csak írásban készülhet.
1.3.3 A Vevő megrendelését az ajánlat számára hivatkozva adhatja fel.
1.3.4 Eladó a Vevő megrendelési számára és/vagy az ajánlat számára hivatkozva visszaigazolja. A vállalt szállítási határidőt minden esetben a visszaigazolás tartalmazza.

1.3.5 A beérkezett megrendelés akkor tekinthető az Eladó részéről elfogadottnak, ha arról az Eladó írásos visszaigazolást küld a Vevő részére. Amennyiben a megrendelés elküldését követő 48 órán belül nem érkezik visszaigazolás a megrendelés tekintetében, kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot munkatársainkkal.
1.4 Az Eladó képviselői a ÁSZF feltételeit szóban nem módosíthatják. Az ÁSZF rendelkezéseiről a Vevővel történő egyedi megállapodásban, kizárólag írásban lehet érvényesen eltérni.
1.5 Az ajánlatkéréseket, megrendeléseket a WAGO termékkódok használatával kérjük megadni.

2 A szállítások és szolgáltatások terjedelme
2.1 A szállítások és szolgáltatások terjedelmét a kétoldalú írásbeli nyilatkozatok (megrendelés, visszaigazolás) határozzák meg. Szerződés létrejöttének az Eladó írásbeli rendelés visszaigazolása tekintendő.
2.2 Az Eladó a termékszállításhoz kapcsolódó műszaki tanácsadáson túl, külön megállapodás alapján a termékek alkalmazásával kapcsolatos oktatásokat is biztosít. Ezek feltételeit Eladó külön hirdetményben határozza meg.

3 Ár
3.1 Az Eladó a WAGO Kontakttechnik GmbH Co. & KG, (Minden, Németország) mindenkor érvényes listaárait veszi alapul. Az aktuális HUF és EUR árlistákat az Eladó honlapján – www.wago.hu – folyamatosan közzéteszi. Az átszámításra alkalmazott EUR/HUF árfolyam meghatározására és árfolyammozgás esetén annak akár 1 napon belüli változtatására az Eladó a jogot fenntartja. Az így megadott árak a visszaigazolt szállítás időpontjáig garantáltak.
3.2 Amennyiben az Eladó és a Vevő EUR-ban állapodik meg az árak tekintetében, úgy az Eladó mindenkori EUR listaárai érvényesek. Az EUR árlista is folyamatosan elérhető az Eladó honlapján (www.wago.hu )
3.3 Az árak DAP paritáson –INCOTERMS 2000 szerint - értendők.
3.4 A honlapon – www.wago.hu – közétett árak minden esetben tájékoztató jellegűek. A kötelező érvényű, pontos árakat minden esetben az ajánlataink illetve rendelés visszaigazolásaink tartalmazzák.

4 Fizetési feltételek
4.1 Az áru átvételét a számla (szállítólevél) Vevő megbízottja általi aláírása (igazolása) bizonyítja.
4.2 Tartós üzleti kapcsolat esetén fizetés a kiállított számla alapján a megállapodás szerinti fizetési móddal teljesítendő.
4.3 Új partnerek esetén az Eladó fenntartja a jogot a fentiektől eltérő fizetési feltételek alkalmazására (előre fizetés, készpénz). Új partnernek minősül az olyan Vevő, akivel az Eladó korábban egyáltalán nem kötött szerződést illetve, akivel legalább 2 éve nem kötött semmilyen szerződést.
4.4 Határidőn túli fizetés esetén késedelmi kamatot számítunk fel a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
4.5 A fizetés akkor tekintendő teljesítettnek, ha az Eladó számláján az ellenérték jóváírásra került.
4.6 Amennyiben az Eladó tudomására jut, hogy a Vevő fizetési nehézségekkel küzd, ellene felszámolás, csődeljárás indult és emiatt a szerződés ellenértékének kifizetése veszélybe kerülhet, joga van a folyamatban lévő és visszaigazolt szállításokra vonatkozóan a feltételeket –határidő, fizetési feltételek, fizetési garanciák –módosítani és fizetési garanciákat kikötni.

5 Szállítás, átadás
5.1 A szállítási határidőt az Eladó visszaigazolása rögzíti. Amennyiben szállítási késedelem lép fel a Vevő hibájából, a szállítási határidő az Eladó részéről teljesítettnek tekintendő. Vis major esetén a szállítási határidő meghosszabbodik, vagy, ha az Eladó vis major folytán nem képes teljesíteni, akkor nem köteles a szállítás teljesítésére.
5.2 A szállítás nemzetközi gyűjtőforgalomban történik, így a szállítás 3-4 munkanap, nagyobb terjedelmű szállítmány esetén 7- 8 munkanap.
5.3 Sürgős szállítás is kérhető, kisebb súlyú szállítmányok esetén, amely 2 munkanap.
5.4 Az 5.2 és 5.3 pontokban megadott szállítási határidők tájékoztató jellegűek. A vállalt pontos szállítási határidőt rendelés visszaigazolásunkban adjuk meg.
5.5 Az Eladó az árut a Vevő szélhelyén, telephelyén, vagy az általa megjelölt címen adja át.
5.6 Amennyiben az árut az értesítést követően, olyan okból nem veszik át, amely az Eladónak nem felróható, az ebből eredő kárt teljes egészében a Vevő viseli.
5.7 Az Eladó jogosult részszállításra, illetve előszállításra.
5.8 Amennyiben a szállítás EXW Sondershausen paritáson történik, a készre jelentett teljesítés esetén a Vevő egy héten belül gondoskodni köteles az áru elszállításáról. Amennyiben az értesítéstől számítva egy hónap telik el, az Eladó a Megrendelést semmisnek tekinti és az árut értékesítheti. Az ebből eredő károkat a Vevő köteles az Eladó számára megtéríteni.
5.9 Amennyiben a Vevő kívánságára vagy hibájából a szállítási határidő eltolódik és az Eladónak ezért az árut raktároznia kell, a szállítási készség bejelentése után 15 nappal az adott szerződés értékére vonatkoztatva heti 0,5%, de maximum 4% raktározási költséget számíthat fel.
5.10 Amennyiben a rendelés visszaigazolását követően a Vevő a szállítást lemondja, az áru listaárának 15%-át kell kötbérként megfizetnie.

6 Tulajdonjog
6.1 Az áru mindaddig az Eladó tulajdonát képezi, amíg Vevő az összes, az áru adott szerződéssel kapcsolatban keletkezett fizetési kötelezettségét nem teljesíti, még abban az esetben is, ha az árut már egy berendezésbe beépítették.
6.2 Amennyiben az Eladó jogos követelését a Vevő harmadik félnek szándékozik átengedni, erről az Eladót haladéktalanul értesítenie kell.

7 Csomagolás
7.1 Az Eladó a Termékeket a WAGO nyomtatott vagy elektronikus katalógusaiban időről időre megjelölt egységcsomagokban szállítja. Amennyiben a Vevő ettől eltérő darabszámban rendel, az Eladó csomagolási díjat számít fel, az egységcsomagtól eltérően megrendelt tételenként 15 EUR vagy 4500 HUF értékben. A pótdíj változtatásának jogát Eladó fenntartja.
7.2 A szállított áru a Magyarországon érvényes előírásoknak megfelel, az Eladó az Európai Bizottság illetve a nemzeti Hatóságok által meghatározott Megfelelőségi Nyilatkozatot a Vevő kérésére kiadja.
7.3 A Vevő speciális előírásainak vizsgálatához az Eladó a Vevő speciális vizsgálati előírásainak megismerése után a szükséges mintákat biztosítja, de a vizsgálat költségei a Vevőt terhelik. A költségmentes minta mennyiség meghatározásának jogát, a terméktől függően, Eladó fenntartja.

8 Áru visszaszállítása
A leszállított áru visszavétele - a Vevő kérése esetén – csak az Eladó előzetes és kifejezett hozzájárulásával, külön megállapodás alapján lehetséges.

A leszállított áru visszavétele esetén az Eladó a (annak értéke függvényében) a rendelés értékének minimum 10%, de maximum a rendelés értékének 50%-áig terjedő kezelési költséget számít fel. A kezelési költséget az Eladó a visszatérítendő díjból történő levonással érvényesítheti. Az áru visszavétele estén az Eladó a kezelési költséggel csökkentett árat fizeti vissza a vevő részére. Ettől érvényesen csak a Vevővel történő külön, írásban kötött megállapodás alapján lehet eltérni. A leszállított áru visszavétele csak az eredeti dobozával együtt lehetséges.

9 Garancia
9.1 A szállítástól számított 12 hónapon belül az Eladó köteles az anyaghibás vagy hibásan gyártott árukat kicserélni, vagy megjavítani, ha a hibát a szállítástól számított 8 napon belül bejelentették. Nem érvényes ez a garancia a természetes elhasználódásból, hanyagságból eredő hibákra. Pótszállítás vagy kijavítás határideje: a bejelentett és elfogadott igénytől számított 3 hónap.
9.2 Hibásan szállított áru esetén kérjük a hiba leírását és mintaként a hibás áru biztosítását.
9.3 A határidőn belüli elfogadott reklamációt az Eladó költségmentesen javítja, illetve csereterméket szállít az eredeti szerződésben rögzített mennyiségben és szállítási helyig.

10 Adatvédelem
Az Eladó kötelezettséget vállal, hogy a Vevőről nála nyilvántartott adatokat harmadik félnek nem adja át.

11 Jogviták
A megrendelés teljesítésével vagy az áru minőségével kapcsolatban keletkezett és békés úton nem rendezhető jogviták elbírálására,a magyar jog alapján, a magyar bíróságok jogosultak.

12 Alkalmazandó jog

A jelen ÁSZF-bn nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

A jelen általános Szerződési Feltételekben foglaltak a 2017 január 03. napjától leadott rendelések esetén alkalmazandóak.

WAGO Hungária Kft.

Ipari Park, Gyár u. 2

2040 Budaörs

Tel: +36 23 502 170

Fax: +36 23 502 166

Email: info.hu@wago.com

A WAGO a WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH. bejegyzett védjegye

WAGO is a registrated trademark of WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.

WAGO Hungária KFT

Ipari Park, Gyár u. 2
2040 Budaörs

Tel.: +36 23 502-170
Fax: +36 23 502-166
E-mail: info.hu@wago.com


hu
The document could not be added to the bookmark list.
Item was added to the bookmark list successfully.
Page was added to the bookmark list successfully.
Digital Media was added to the bookmark list successfully.
Document was added to the bookmark list successfully.